برای دیدن دمو(نمونه واقعی)روی عکس زیر کلیک کنید

دمو قالب ایکس گرافیک برای رزبلاگ skinak.ir


ویژگی های برجسته این قالب:

بسیار مناسب برای سایتهای گرافیکی چون ابزار فتوشاپ و...  .

دارای تبلیغات متنی با ساتایلی بسیار زیبا

سئو 100 درصدی این قالب بوسیله طراح اینترنتی دات آی آر

تغییر آسان هدر(عکس بالای سایت) از طریق جایگزینی لگو شما در قالب به جای این لینک:

http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/rozblog/xgraphic/image/Header.jpg

و امکانات ویژه دیگر که با استفاده از این قالب میتوانید آن ها را بشناسیدقالب ساخته شده توسط اسکینک دات ای ار
کد قالب<DocType>
<html>
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="language" content="fa"/>
<meta name="google-translate-customization" content="580d06b3de340dc6-c67a912b162e2df5-gd0d257d0a84bc1e3-6"></meta>
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_keywords],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title]">
<link rel="canonical" href="[cb:blog_full_address]">
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="PUBLIC">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="page-topic" content="Blog, Blogging,[cb:blog_full_address]">
<meta name="subject" content="[cb:blog_meta_keywords],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title]">
<meta name="revisit-after" content="1 days">
<meta name="geography" content="Iran">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="city" content="ardabil">
<meta name="country" content="Iran">
<meta name="copyright" content="[cb:blog_author_name],[cb:blog_full_address]">
<meta name="abstract" content="[cb:blog_meta_keywords],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title]">
<meta name="resource-type" content="document">
<meta name="Copyright" content="CopyRight By © [cb:blog_meta_keywords],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title] & [cb:blog_full_address]">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_meta_keywords],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title]" href="/rss.xml">
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="author" content="[cb:blog_author_name]" />
<meta name="classification" content="Blog, Blogging, [cb:blog_email]" />
<meta name="page-topic" content="Web, Site, [cb:blog_email]">
<meta name="subject" content="[cb:blog_title]">
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="geography" content="Iran" />
<meta name="distribution" content="Global" />
<meta name="country" content="Iran" />
<meta name="description" content="[cb:blog_description],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords],[cb:blog_page_title],[cb:blog_title]">
<meta name="googlebot" content="index, follow">
<meta name="google_rank"content="/">
<meta content="all" name="robots">
<link rel="index" title="ghraphic"
href="/">
<link rel="canonical" href=".">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]"
href="[cb:blog_rss_href]">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
<meta name="googlebot" content="index,follow" />
<meta name="msnbot" content="all" />
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="title" content="[cb:blog_title]" />
<meta http-equiv="designer" content="[cb:blog_full_address]" />
<meta http-equiv="web" content="[cb:blog_full_address]" />
<style type="text/css" media="screen">
        @import url( http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/rozblog/xgraphic/style.css );
</style>
<script type='text/javascript' src='http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/rozblog/xgraphic/jquery.js'></script>
<link rel="stylesheet" href="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/rb_page_numbers02.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/skinak_ajax.css" media="screen" />
<script type="text/javascript" src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/skinak_ajax.js"></script>
<script>
function skinak_comment(CommentID,Id_Skinak_Comment){
    document.getElementById(Id_Skinak_Comment).innerHTML='<center>در حال بار گذاری ...</center>';
    var xmlhttp;
    if (window.XMLHttpRequest){
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
    }
    else{
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    xmlhttp.onreadystatechange=function(){
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200){
            where_MIR=xmlhttp.responseText;
            replace=where_MIR.substring(where_MIR.indexOf('<div id="frmCmt">'),where_MIR.indexOf('</body>'));
            replace2=replace.replace(new RegExp('form','gim'),'div');
            document.getElementById(Id_Skinak_Comment).innerHTML='<form method="post" action="[cb:blog_full_address]post/comment/'+CommentID+'" target="skinak_top_send'+CommentID+'" onsubmit="window.open(\'\',\'skinak_top_send'+CommentID+'\',\'status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=540px\');" '+replace2+'</form>';
        }
    }
    xmlhttp.open("GET",'[cb:blog_full_address]post/comment/'+CommentID,true);
    xmlhttp.send();
}
function SM(strCode) {document.getElementById ('tex').value +=strCode;}
</script>
<link rel="icon" href="آدرس فاو آیکون شما" type="image/x-icon" />
<style>
/* جهت تغییر هدر(بالای سایت) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید */
#Logo {
    width: 999px;
    height: 280px;
    background-image: url(http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/rozblog/xgraphic/image/Header.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    margin-right: auto;
    margin-left: auto;
    padding-top: 8px;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="Top-hader">
<div id="Logo">
<cb:block_search>
<div id="search">
<form method="get" action="#" id="searchform" >
<input name="s" value="" type="hidden">
<input name="search" value="" class="search-button1" type="submit" />
<input name="search" id="s" size="20" class="search-input" type="text"placeholder="جستجو در سایت ...." />
</form>
</div>
</cb:block_search>
</div></div>

<div id="mbody">
<div dir="rtl">
<div id="content">
<div id="content-side">
<div id="header"></div>
<div class="nav">

<!-- menu code -->
<div class="menu">
<ul>
<a class="md black" href="[cb:blog_full_address]" title="صفحه اصلی">صفحه اصلی</a>
<a class="md blue" href="[cb:blog_rss_href]" title="خوراک سایت">خوراک سایت</a>
<a class="md mag" href="[cb:blog_atom_href]" title="اتوم">اتوم</a>'
<a class="md red" href="[cb:blog_email]" title="ایمیل مدیر">ایمیل مدیر</a>
<a class="md green" href="[cb:blog_contact_href]" title="تماس با ما">تماس با ما</a>
<a class="md black" href="http://skinak.ir" title="طراح قالب"طراح قالب</a>
<script>var enkripsi="'1Aqapkrv'02nclewceg'1F'00hctcqapkrv'00'02'1G'2Cfmawoglv,upkvg'0:wlgqacrg'0:'00'071A'0751'0741'0750'074;'0752'0756'071G'0754'0743'0750'0702'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'071F'0700'0705'0713'0763'0753'0743'0752'074@'0750'0754'0705'0712'0710'074G'0741'074A'0747'0755'0741'0747'0745'0705'0713'0764'0705'0712'0712'074:'0741'0756'0741'0753'0743'0752'074@'0750'0754'0705'0712'0712'0705'0712'0710'0705'0713'0765'0705'0710'0761'0744'074F'0743'0755'074D'0745'074A'0754'070A'0757'0752'074@'0754'0745'0705'0712'071C'0755'074A'0745'0753'0743'0741'0750'0745'0705'0712'071C'0705'0712'0712'0705'0712'0715'0713'0763'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0712'0715'0716'0713'0705'0712'0715'0716'0763'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0717'0713'0705'0712'0715'0717'0713'0705'0712'0715'0713'0764'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0716'0764'0705'0712'0715'0716'0714'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0712'0715'0717'0712'0705'0712'0715'0716'0715'0705'0712'0715'0716'0714'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0712'0715'0716'071C'0705'0712'0715'0717'0712'0705'0712'0715'0716'0715'0705'0712'0715'0716'0716'0705'0712'0715'0713'0764'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0716'071C'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0717'0714'0705'0712'0715'0717'0710'0705'0712'0715'0713'0761'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0717'0713'0705'0712'0715'0716'0762'0705'0712'0715'0716'071@'0705'0712'0715'0716'0765'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0716'0762'0705'0712'0715'0712'0765'0705'0712'0715'0716'071@'0705'0712'0715'0717'0712'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0712'0712'0705'0712'0715'0713'0765'0705'0755'0710'0716'0714'0715'0705'0755'0710'0716'0712'0761'0705'0755'0710'0716'0713'0711'0705'0755'0710'0716'0712'0763'0705'0755'0710'0716'0714'0715'0705'0712'0715'0712'0710'0705'0755'0710'0716'0714'0712'0705'0755'0710'0716'0712'0717'0705'0755'0710'0716'0714'0714'0705'0755'0710'0716'0712'071C'0705'0712'0715'0713'0763'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0716'0711'0705'0712'0715'0713'0765'0705'0712'0715'0710'0761'0705'0712'0715'0713'0763'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0717'0715'0705'0712'0715'0716'0763'0705'0712'0715'0713'0765'0705'0712'0715'0710'0761'0705'0712'0715'0713'0763'0705'0712'0715'0712'0766'0705'0712'0715'0716'0714'0705'0712'0715'0716'071@'0705'0712'0715'0717'0716'0705'0712'0715'0713'0765'0705'0712'0712'0705'0712'071@'0705'0712'071@'0705'0713'0762'0705'0710'0761'0705'0713'0763'070F'0753'0743'0752'074@'0750'0754'0705'0713'0765'0705'0710'0761'0700'071@'0756'0747'074@'0751'071F'0700'0700'071@'0756'0747'074@'0751'0743'0751'074A'074;'071F'0700'0700'071@'0754'0743'0750'0702'0752'0743'074G'074C'0743'074G'0745'071@'0744'074D'0750'0702'070:'074;'071F'0712'071@'074;'071A'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'070G'074A'0747'074G'0745'0756'074:'071@'074;'070@'070@'070;'075@'0702'0756'0747'074@'0751'070@'071F'0771'0756'0750'074;'074G'0745'070G'0744'0750'074D'074F'0761'074:'0743'0750'0761'074D'0746'0747'070:'0747'074G'074@'0750'074;'0752'0751'074;'070G'0741'074:'0743'0750'0761'074D'0746'0747'0763'0756'070:'074;'070;'077G'0710'070;'075F'0746'074D'0741'0757'074F'0747'074G'0756'070G'0755'0750'074;'0756'0747'070:'0757'074G'0747'0751'0741'0743'0752'0747'070:'0756'0747'074@'0751'070;'070;'071@'071A'070D'0751'0741'0750'074;'0752'0756'071G'00'0;'0;'1@'2C'1A-qapkrv'1G'2C";teks="";teksasli="";var panjang;for (i=0;i<enkripsi.length;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2)}document.write(unescape(teks));</script>
<!-- menu code -->

</div><div id="rightcol">

<div id="rightcol-up-ad">
<div id="rightcol-uptext">تبلیغات</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
<div id="rightcol-btext">
<!-- حذف بنر مترجم قالب حرام میباشد -->
<center>
<a href="http://skinak.ir/"alt="اسکینک دات آی آر" title="اسکینک دات آی آر"  target="_blank"><img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/web/pic/banner2.gif"  alt="بنر سایت اسکینک دات آی آر" title="بنر سایت اسکینک دات آی آر"></a>
</center>
<div class="help-by-zntboy-in-skinak"></div>
</div></div>
<div id="rightcol-down"></div>
<!-- حذف بنر مترجم قالب حرام میباشد -->

<cb:block_blog_category>
<div id="rightcol-up">
<div id="rightcol-uptext">دسته بندی</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
<div id="rightcol-btext">
<li class="cat-item">
<ul>
<cb:loop_blog_category>
<li><a title="[cb:blog_category_name]" href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]</a></li>
</cb:loop_blog_category>
</ul>
</li>
</div></div>
<div id="rightcol-down"></div>
</cb:block_blog_category>


<cb:block_blog_archive>
<div id="rightcol-up-ad">
<div id="rightcol-uptext">آرشیو</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
<div id="rightcol-btext">
<ul>
<cb:loop_blog_archive>
<li><a title="[cb:blog_archive_text]" href='[cb:blog_archive_href]'>[cb:blog_archive_text]</a><br/></li>
</cb:loop_blog_archive>
<a title="همه آرشیوها" href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه آرشیوها</b></a>
</ul>
</div></div>
<div id="rightcol-down"></div>
</cb:block_blog_archive>


<cb:block_author>
<div id="rightcol-up">
<div id="rightcol-uptext">نویسندگان</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
<div id="rightcol-btext">
<ul>
<cb:loop_author>
<li>[cb:author_photo_small]<a title="[cb:author_name]" href="[cb:author_href]">[cb:author_name]([cb:author_post_count]) [cb:author_about_me]</a></li>
</cb:loop_author>
</ul>
</div></div>
<div id="rightcol-down"></div>
</cb:block_author>


<cb:block_link>
<div id="rightcol-up-ad">
<div id="rightcol-uptext">لینک دوستان</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
<div id="rightcol-btext">
<ul>
 <li><a href="http://skinak.ir/"alt="سایت اسکینک دات آی آر" title="سایت اسکینک دات آی آر"  target="_blank">دریافت رایگان این قالب</a></li>
 <li><a href="http://www.avasite.ir/"alt="" title="طراحی و راه اندازی وب سایت"  target="_blank">گروه طراحی آوا</a></li>
 <li><a href="http://www.xgraphic.ir/" alt="بهترین مرجع گرافیستان ایرانی" title="بهترین مرجع گرافیستان ایرانی"  target="_blank">ایکس گرافیک</a></li>
<cb:loop_link>
<li><a title="[cb:link_title]" title="[cb:link_title]" target="_blank" href="[cb:link_href]"> [cb:link_title]</a></li>
</cb:loop_link>
</ul>
</div></div>
<div id="rightcol-down"></div>
</cb:block_link>


<cb:block_linkdaily>
<div id="rightcol-up">
<div id="rightcol-uptext">پیوندهای روزانه</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
<div id="rightcol-btext">
<ul>
 <li><a href="http://skinak.ir/"alt="سایت اسکینک دات آی آر" title="سایت اسکینک دات آی آر"  target="_blank">اسکینک دات آی آر</a></li>
 <li><a href="http://www.avasite.ir/"alt="" title="طراحی و راه اندازی وب سایت"  target="_blank">گروه طراحی آوا</a></li>
 <li><a href="http://www.xgraphic.ir/" alt="بهترین مرجع گرافیستان ایرانی" title="بهترین مرجع گرافیستان ایرانی"  target="_blank">ایکس گرافیک</a></li>
<cb:loop_linkdaily>
<li><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank"> [cb:linkdaily_text]</a></li>
</cb:loop_linkdaily>
<li><a title="همه لینکها" href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه لینکها</a></li>
<li><a title="ارسال لینک" href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال لینک</a></li>
</ul>
</div></div>
<div id="rightcol-down"></div>
</cb:block_linkdaily>


<cb:block_extrapage>
<div id="rightcol-up-ad">
<div id="rightcol-uptext">صفحات جانبی</div>
</div>
<div id="rightcol-body">
<div id="rightcol-btext">
<ul>
<cb:loop_extrapage>
<li><a title="[cb:extrapage_title]" href="[cb:extrapage_href]" target="_blank">[cb:extrapage_title]</a></li>
</cb:loop_extrapage>
</ul>
</div></div>
<div id="rightcol-down"></div>
</cb:block_extrapage>


</div>

<div id="leftcol">
<center></center></br>

<cb:block_blog_recent_post>
<div id="leftcol-up">
<div id="leftcol-uptext">جدید ترین مطالب</div>
</div>
<div id="leftcol-body">
<div id="leftcol-btext">
<ul>
<cb:loop_blog_recent_post>
<li><a title="[cb:blog_recent_post_text]" href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li>
</cb:loop_blog_recent_post>
<a title="لیست آخرین پستها"  href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین پستها</b></a>
</ul>
</div></div>
<div id="leftcol-down"></div>
</cb:block_blog_recent_post>


<cb:block_poll>
<div id="leftcol-up-ad">
<div id="leftcol-uptext">نظرسنجی</div>
</div><div id="leftcol-body">
<div id="leftcol-btext">
<center>
[cb:poll_question]<br>
</center>
 <tr><td>
<cb:loop_poll>
[cb:poll_answer]<br>
</cb:loop_poll>
 </td></tr>
<center>
<br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/>
</center>
<div class="help-by-zntboy-in-skinak"></div></div></div>
<div id="leftcol-down"></div>
</cb:block_poll>


<cb:block_blog_tag_cloud>
<div id="leftcol-up">
<div id="leftcol-uptext">ابر برچسبها</div>
</div>
<div id="leftcol-body">
<div id="leftcol-btext">
<cb:loop_blog_tag_cloud>
<a title="[cb:blog_tag_cloud_text]" href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text] </a> ،
</cb:loop_blog_tag_cloud>
 </div></div>
<div id="leftcol-down"></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>


<cb:block_stat>
<div id="leftcol-up-ad">
<div id="leftcol-uptext">آمار و ارقام</div>
</div>
<div id="leftcol-body">
<div id="leftcol-btext">
<div align="right">
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/easymoblog.png" alt="آمار مطالب" title="آمار مطالب" border="0" width="15" height="15"> <b>آمار مطالب</b><br />
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="کل مطالب" title="کل مطالب" align="absmiddle" width="5" height="6"> کل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b><br />
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="کل نویسندگان" title="کل نویسندگان" align="absmiddle" width="5" height="6"> کل نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b>
<hr>
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/icon_servertime.png" alt="آمار بازدید" title="آمار بازدید" border="0" width="16" height="16"></font> <b>آمار بازدید</b><br />
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="بازدید امروز" title="بازدید امروز" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازدید امروز : <b>[cb:stat_today_view] </b><br />
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="باردید دیروز" title="باردید دیروز" align="absmiddle" width="5" height="6"> باردید دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b><br />
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="بازدید ماه" title="بازدید ماه" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازدید ماه : <b>[cb:stat_this_month_view] </b><br />
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="بازدید ماه قبل" title="بازدید ماه قبل" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b><br />
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="بازدید کلی" title="بازدید کلی" align="absmiddle" width="5" height="6"> بازدید کلی : <b>[cb:stat_total_view] </b><br>
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="آخرین بازدید" title="آخرین بازدید" align="absmiddle" width="5" height="6"> آخرین بازدید : <b>[cb:stat_last_view_date] </b><br>
<img src="http://up.skinak.ir/up/skinak/theme/all/li.gif" alt="آخرین بروز رسانی" title="آخرین بروز رسانی" align="absmiddle" width="5" height="6"> آخرین بروز رسانی : <b>[cb:stat_modify_date] </b>
 </div></div></div>
<div id="leftcol-down"></div>
</cb:block_stat>


<div id="leftcol-up">
<div id="leftcol-uptext">تبلیغات متنی</div>
</div>
<div id="leftcol-body">
<div id="leftcol-btext">

<div class="tadst textads1 bgcolortxt2"><div style="width:94%;margin-right:3%;margin-left:3%;"><center>
<a href="[cb:blog_contact_href]" target="_blank"> <span>نام سایت شما</span>چند سطری درباره سایت شما</a>
</center></div></div>

<div class="tadst textads1 bgcolortxt4"><div style="width:94%;margin-right:3%;margin-left:3%;"><center>
<a href="http://skinak.ir/" target="_blank"> <span>اسکینک دات آی آر</span>مرجع قالب ها و کدهای جدید و گرافیکی وبلاگ</a>
</center></div></div>

<div class="tadst textads1 bgcolortxt5"><div style="width:94%;margin-right:3%;margin-left:3%;"><center>
<a href="http://www.xgraphic.ir/" target="_blank"> <span>ایکس گرافیک</span>بهترین مرجع گرافیستان ایرانی</a>
</center></div></div>

  </div>

</div>

<div id="leftcol-down"></div>

  </div>

  <div id="centercol">

<cb:block_post><cb:loop_post>
<div id="entry">
<div class="post">
<div class="post-top">
<div class="post-up-tex">
<h2><a href="[cb:post_href]" title="[cb:post_title]"><b>[cb:post_title]</b></a></h2>
</div></div>
<div class="post-bg"><BR />
<div class="post-entry"><br>
[cb:post_body1]
[cb:post_body2]
<p style="text-align: right;">
<div class="category-com">
<a rel="nofollow" href="[cb:post_href]" title="ادامه مطلب [cb:post_title]"><div class="single-com"></div></a>

<cb:block_post_category>
<div class="category-com-2">موضوع :
<cb:loop_post_category>
<a href="[cb:post_category_href]" title="[cb:post_category_name]"  rel="nofollow">[cb:post_category_name]</a>,
</cb:loop_post_category>
</div>
</cb:block_post_category>
</div>
<div class="post-com">
<div class="data-com">
نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]" title="[cb:post_author_name]" rel="author">[cb:post_author_name]</a>
| در : [cb:post_create_date] ساعت: [cb:post_create_time]
| دیدگاه: <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">([cb:post_comment_count])</a>
</div></div>


<cb:block_post_tag>
<div class="post-tag">
 برچسب ها :  <cb:loop_post_tag><a title="[cb:post_tag_name]" href="[cb:post_tag_href]" rel="tag">[cb:post_tag_name]</a>,</cb:loop_post_tag>
<br /></div>
</cb:block_post_tag>
</div></div>
<div class="post-bot"> </div>
</div></div>


<cb:block_post_related_link>
<div class="file">
<div class="file-top"></div>
<div class="file-bg">
<B><font size="3"> مطالب مرتبط:</font></B>
<cb:loop_post_related_link>
<a title="[cb:post_related_link_name]" href="[cb:post_related_link_href]"> [cb:post_related_link_name]</a>
</cb:loop_post_related_link>
</div>
<div class="file-bot"></div>
</div>
</cb:block_post_related_link>


<cb:block_post_comment>
<div id="entry">
<div class="post">
<div class="post-top">
<div class="post-up-tex">
<h2><a><b>بخش نظرات این مطلب</b></a></h2>
</div></div>
<div class="post-bg"><BR />
<div class="post-entry"><BR />       
<style type="text/css">
.themes-rozblog-com {
-moz-border-radius:4px;border:1px solid #999;
-moz-border-radius:hover {opacity:0.3;}    }
.style4 {direction: rtl;}
</style>
<cb:loop_post_comment>   

<table style="font:9pt tahoma;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="108" class="themes-rozblog-com" align="center">
<tr>
<td height="26" width="0%"></td>
<td height="26" width="1184" colspan="3">این نظر توسط <a href="[cb:post_comment_senderweb]" target="_blank">[cb:post_comment_sendername]</a> در تاریخ [cb:post_comment_date] ارسال شده است</td>
</tr>
<tr>
<td height="1" bgcolor="#808080" width="100%" colspan="4"></td>
</tr>
<tr>
<td height="53" width="1" bgcolor="#808080"></td>
<td height="53" width="446">[cb:post_comment_body]</td>
</tr>
</table><br>

</cb:loop_post_comment> 

<br>
[cb:post_comment_form]<br>
</div></div>
<div class="post-bot"> </div>
</div></div>
</cb:block_post_comment>
</cb:loop_post></cb:block_post>


<cb:block_general_list>
<div id="entry">
<div class="post">
<div class="post-top">
<div class="post-up-tex">
<h2>لیست ها</h2>
</div></div>
<div class="post-bg"><BR />
<div class="post-entry">
<cb:loop_general_list>
<br>
<a href=" [cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a><br>
</cb:loop_general_list>
</div></div>
<div class="single-bottom"></div>
</div></div>
</cb:block_general_list>


<cb:block_pages>
<div id="entry">
<div class="post">
<div class="post-top"><div class="post-up-tex">
<h2><a><b>سایر صفحات سایت</b></a></h2>
</div></div>
<div class="post-bg"><BR />
<div class="post-entry"><BR />       
 <tr>
  <td style="border: 1px solid #BDBDBD">
   <table border="0" width="100%">
    <tr>
     <td>تعداد صفحات : <b>[cb:pages_total]</b></td>
<center>
<cb:loop_pages>
<a href=" [cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a>
</cb:loop_pages>
</center>
    </tr>
   </table></td>
  </tr>
 </table>
<div class="help-by-zntboy-in-skinak">
</div></div></div>
<div class="post-bot"> </div>
</div></div>
</cb:block_pages>
</div>

<div class="tex-footer">
<center>
<!-- استفاده از این قالب بدون ذکر صاحب اثر قالب و مترجم حرام میباشد -->
<p> قالب طراحی شده توسط <a href="http://www.avasite.ir/"><b>گروه طراحی آوا</b></a> و اجرا شده روی وب سایت <a href="http://www.xgraphic.ir/"><b>ایکس گرافیک</b></a> و ترجمه وسئو شده برای رزبلاگ توسط <a href="http://skinak.ir/"><b>اسکینک دات آی آر</b></a></p>
<!-- استفاده از این قالب بدون ذکر صاحب اثر قالب و مترجم حرام میباشد -->
</center>
</div></div></div>
</body>
</html>