تعرفه قیمت لایک اینستاگرام

  • 100 لایک بدون هدیه=1000تومان
  • 200لایک  +  25لایک هدیه=1800تومان
  • 300لایک  +  50لایک هدیه=2700تومان
  • 500لایک  +  100لایک هدیه=4400تومان
  • 700لایک  +  150لایک هدیه=6500تومان
  • 800لایک  +  175لایک هدیه=7700تومان
  • 1000لایک  +  250لایک هدیه=9600تومان
  • 2000لایک  +  450لایک هدیه=19500تومان
  • 3000لایک  +  800لایک هدیه=28000تومان
  • 5000لایک  +  1200لایک هدیه=45000تومان


پیشنهاد ویژه


10000لایک    +    2000لایک هدیه

فقط و فقط

80900تومان

{********نحوه خرید*******}

!!!!نکته!!!!

خرید لایک برای اینستاگرام به دلایلی فقط از طریق تماس با پشتیبانی و ایمیل به پشتیبانی صورت میگیرد


__شماره تماس و ایمیل  پشتیبانی برای خرید لایک اینستاگرام__


09394060223

09109854889

support@tarahinterneti.ir

admin@tarahinterneti.ir

info@tarahinterneti.ir

tarahinterneti@gmail.com